Onderwijs

Het St. Antonius Ziekenhuis biedt sinds 2004 de opleiding Urologie aan en heeft een MSRC-erkenning conform het Kaderbesluit CCMS en het Besluit Urologie. In april 2016 is de maatschap Urologen voor U gevisiteerd en is de opleidingserkenning verlengd voor de komende vijf jaar. De erkenning betreft een tweejarige opleidingsduur en omvat het niet academische deel van de vervolgopleiding Urologie.

Opleiding Urologie

De opleiding Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis vindt plaats binnen het cluster UMCU, gecentreerd in OOR Utrecht. Binnen het opleidingscluster wordt bepaald in welke volgorde de AIOS de vervolgopleiding Urologie doorloopt. Elke AIOS volgt twee jaar van de vervolgopleiding in het UMC Utrecht en twee jaar in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit kunnen leerjaar 3 en 4 van de opleiding zijn of leerjaar 5 en 6. Twee maal per jaar vindt het opleidingsoverleg binnen het opleidingscluster UMCU plaats. De ontwikkelingen van de AIOS over de instellingen heen wordt in dit overleg gevolgd. Daarnaast vindt toetsing en afstemming plaats van de regionale opleidingsschema’s, de opleidingsplannen (nationaal, regionaal en lokaal) en worden opleidingszaken (organisatorisch en inhoudelijk) in regionaal verband geëvalueerd.

Inhoud en structuur opleiding

De inhoud en structuur van de opleiding worden bepaald door de thematische indeling van het nationale curriculum en een lineaire planning voor de klinische settings waarbinnen gewerkt en geleerd wordt.

De beschreven competenties uit het nationale curriculum die door de AIOS in de opleiding moeten worden ontwikkeld, zijn gekoppeld aan leersituaties in de praktijk die samen met het cursorisch onderwijs, de streefaantallen diagnostische en therapeutische behandelingen en andere leermiddelen de inhoudelijke opleiding vormen.
De inhoud van de opleiding is beschreven in het lokale opleidingsplan.

In het St. Antonius Ziekenhuis is sprake van een positieve opleidingscultuur. Het horizontaal overleg tussen AIOS en urologen waarin over en weer feedback wordt gegeven, vindt heel laagdrempelig plaats. De opleiding wordt regelmatig met de AIOS geëvalueerd.

Binnen de maatschap Urologen voor U is ruimte voor AIOS om zich te verdiepen in een specifiek aandachtsgebied. In overleg met betrokken Raden van Bestuur en de MSRC wordt een praktische uitwerking opgesteld om de verdergaande differentiatie goed in te passen in de opleiding.

Selectie kandidaten opleiding

Het selecteren van kandidaten die voor de opleiding in aanmerking komen gebeurt, na de landelijke selectie, door een selectie van (plaatsvervangend) opleiders uit de OOR.
Binnen de maatschap Urologen voor U zijn vijf ANIOS plaatsen beschikbaar, waarvan 4 in het St. Antonius Ziekenhuis en 1 in het Diakonessenhuis. Daar wordt artsen die in aanmerking wensen te komen voor de opleiding de mogelijkheid geboden om te werken aan hun urologische ervaring in de praktijk en binnen het onderzoek. De werkwijzer voor ANIOS geeft zicht op de inhoud van de ANIOS functie.

Alle urologen zijn voorbereid op het competentiegerichte opleiden zoals dat per 1 januari 2011 is geïmplementeerd en hebben daarvoor de ‘teach the teacher’ scholing gevolgd.

Naast onderwijs aan AIOS en ANIOS wordt er in de diverse ziekenhuizen regelmatig onderwijs verzorgd aan de SEH artsen en medewerkers van de poliklinieken, verpleegafdelingen en operatieafdeling.
Buiten de ziekenhuizen wordt er (op verzoek) actief geparticipeerd in het onderwijs voor (verpleeg)huisartsen op locatie, op duodagen en door het organiseren van symposia die in de klinieken.